SILESIA INVEST Sp. z o.o. Sp. k. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. "Badanie właściwości mieszanek odpadów przemysłowych, niezwiązanych i związanych oraz ich wpływ na parametry wytrzymałościowe oraz trwałość zmęczeniową warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogowych".

Celem projektu jest zakup infrastruktury B+R do realizacji prac badawczo-rozwojowych dla opracowania technologii produkcji 7 rodzajów warstw konstrukcyjnych z wykorzystaniem mieszanin odpadów (związanych lub niezwiązanych). Sam projekt polega na zakupie wyposażenia badawczego w postaci infrastruktury procesowej i urządzeń pomiarowych celem wdrożenia nowych produktów na rynek i do oferty spółki. Projekt w sposób bezpośredni wpisuje się oraz wpłynie na rozwijanie Regionalnej Inteligentnej Specjalizacji województwa śląskiego w postaci energetyki (uwzględnionego kodu w ramach RIS dotyczącego obróbki i usuwania odpadów innych niż niebezpieczne stałych lub nie). Jego planowanym rezultatem jest wdrożenie (w wyniku realizacji prac B+R na zakupionej infrastrukturze) nieznanej i niestosowanej innowacji produktowej oraz innowacji procesowej w skali kraju.

 • Wartość projektu: 6.621.090,00 PLN
 • Dofinansowanie projektu z UE: 2.417.850,00 PLNEFRR IMAGE


SILESIA INVEST Sp. z o.o. Sp.k. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt "Innowacyjna konstrukcja nawierzchni drogowej opracowana na bazie własnej pracy badawczej spółki".

W wyniku realizacji projektu spółka wdroży nowy proces technologiczny produkcji innowacyjnej podbudowy zasadniczej z mieszaniny kruszyw na bazie odpadów przemysłowych i budowlanych, związanych lepiszczami bitumicznymi oraz spoiwami hydraulicznymi. Nowy produkt (1 sztuka) stanowi innowację nieznaną i niestosowaną dotychczas, a proces innowację stosowaną w skali świata do 3 lat. Innowacja produktowa bazuje na własnych opracowaniach spółki - projekt polega na wdrożeniu wyników prac B+R opracowanych przez przedsiębiorstwo w oparciu o infrastrukturę B+R zakupioną w ramach działania 1.2 RPO WSL 2014-2020. Wdrożenie zostanie umożliwione poprzez zakup 5 sztuk aktywów trwałych (urządzeń produkcyjnych). Inwestycja została przygotowana w sposób kompleksowy - obejmuje kompletny zestaw maszyn i urządzeń produkcyjnych pod kątem wdrożenia nowego produktu. Wynikiem projektu będzie także wzrost zatrudnienia o 6 osób oraz wejście przedsiębiorstwa na nowe rynki zbytu w ujęciu terytorialnym.

 • Wartość projektu: 6 751 470,00 PLN
 • Dofinansowanie projektu z UE: 2 470 050,00 PLNEFRR IMAGE


SILESIA INVEST Sp. z o.o. Sp.k. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt "Wzrost konkurencyjności spółki poprzez wykorzystanie materiałów odpadowych w procesach budowlanych".

Celem projektu jest utrzymanie oraz wzrost poziomu konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie innowacji produktowej i organizacyjnej. W ramach projektu spółka planuje zakupić trzy sztuki środków trwałych oraz utworzyć jedno, nowe stanowisko pracy. Powyższe pozwoli jej na wdrożenie dwóch innowacji produktowych bazujących na własnych opracowaniach spółki. Nowe produkty będą posiadały pozytywny wpływ na politykę horyzontalną zrównoważonego rozwoju i zrównoważonego budownictwa. Ponadto wynikiem inwestycji będzie wdrożenie innowacji organizacyjnej bazującej na wsparciu obszarów jakości, planowania i kontroli narzędziami teleinformatycznymi.

 • Wartość projektu: 1 241 070,00 PLN
 • Dofinansowanie projektu z UE: 740 000,00 PLNEFRR IMAGE


SILESIA INVEST Sp. z o.o. Sp.k. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt "Wdrożenie innowacyjnej konstrukcji nawierzchni torowych opracowanej w ramach własnej działalności B+R".

W wyniku realizacji projektu spółka wdroży nowy proces technologiczny produkcji innowacyjnego produktu: mieszanki z materiałów pochodzących z recyklingu z dodatkiem odpadów gumowych, przeznaczonej do budowy podbudów dla torowisk tramwajowych oraz kolejowych. Nowy produkt oraz związany z nimi proces technologiczny stanowią innowację nieznaną i niestosowaną, bazującą na własnych opracowaniach spółki. Sam projekt polega na wdrożeniu wyników prac B+R opracowanych przez przedsiębiorstwo w oparciu o infrastrukturę B+R zakupioną w ramach działania 1.2 RPO WSL 2014-2020 (I typ projektu). Wdrożenie zostanie umożliwione poprzez budowę hali produkcyjnej oraz zakup linii technologicznych i urządzeń oraz oprogramowania (dedykowanego systemu, stanowiącego innowację nietechnologiczną). Inwestycja została przygotowana w sposób kompleksowy - obejmuje kompletny zestaw środków trwałych pod kątem wdrożenia nowego produktu. Wynikiem projektu będzie także wzrost zatrudnienia w spółce o 13 osób.

 • Wartość projektu: 17 653 095,30 PLN
 • Dofinansowanie projektu z UE: 4 998 738,50 PLNEFRR IMAGE


SILESIA INVEST Sp. z o.o. Sp.k. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt "Opracowanie katalogu typowych rozwiązań konstrukcji nawierzchni drogowych z wykorzystaniem materiałów pochodzących z recyklingu".

Przedmiotem projektu jest opracowanie katalogu typowych rozwiązań konstrukcji nawierzchni, w których dolne warstwy nawierzchni oraz jedna z warstw podbudowy zasadniczej będzie wykonana z mieszanki wytworzonej z materiałów pochodzących z recyklingu. Uzyskanie jednorodnych i trwałych mieszanek z recyklowanych materiałów pozwoli na redukcję kosztów wykonywania nawierzchni, ochronę naturalnych zasobów surowców stosowanych w budownictwie oraz utylizację materiałów pochodzących z rozbiórek. Zakładany cel zostanie osiągnięty, poprzez opracowanie trwałych, tj. stabilnych mieszanek o możliwie najwyższej sztywności. Po wykonaniu badań laboratoryjnych, opracowane mieszanki zostaną wykorzystane do budowy testowych sekcji konstrukcji nawierzchni dostosowanych do różnych kategorii obciążenia ruchem.

 • Wartość projektu: 7 393 773,64 PLN
 • Dofinansowanie projektu z UE: 3 332 568,04 PLNEFRR IMAGE


SILESIA INVEST Sp. z o.o. Sp.k. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt "Dotacja na kapitał obrotowy dla SILESIA INVEST Sp. z o.o. Sp.k."

Celem projektu było wsparcie spółki w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz bieżącej działalności w związku z konsekwencjami epidemii COVID-19. Realizacja projektu „Dotacja na kapitał obrotowy dla SILESIA INVEST Sp. z o.o. Sp.k.” umożliwiła zarówno utrzymanie działalności gospodarczej, jak i miejsc pracy w przedsiębiorstwie.

 • Wartość projektu: 283 294,77 PLN
 • Dofinansowanie projektu z UE: 283 294,77 PLNEFRR IMAGE